×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 04.07.2016 18:54:15

  HAKOM – PRAVILNIK / Izmijenjen Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 04. 07. 2016. / 4. srpnja 2016. godine na snagu su stupile odredbe izmijenjenog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji je donijela Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

  Od tada vrijede izmijenjena pravila u odnosu na prodaju putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija operatora. Iako je Zakonom o zaštiti potrošača koji je posljednji put izmijenjen u listopadu 2015. godine, a za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva, posebno uređena prodaja putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostora trgovaca, HAKOM je dodatno sektorski uredio ove načine prodaje usluga, kako bi one bile što jasnije za korisnike elektroničkih komunikacija. HAKOM također traži od svih operatera koji se bave ovakvim načinom prodaje svojih usluga da ujednače pravilnike te će nužno davati sve potrebne informacije i obavijesti za izbjegavanje situacija u kojima korisnici nisu bili dovoljno informirani prilikom donošenja odluke žele li neku uslugu ili ne. Ovo uključuje čitav proces ugovaranja, od same prodaje pa do naknadne potvrde koju je operator dužan dostaviti na kućnu adresu korisnika. HAKOM je odredio, u cilju izbjegavanja prijevara i krađa identiteta prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa, u kojima je glavni cilj prevaranata domoći se skupih uređaja, a pretplatu „prepustiti“ korisniku s ukradenim identitetom, da se isporuka uređaja može obaviti samo na adresu korisnika.

  Od ostalih prava korisnika i obveza operatora HAKOM je izdvojio obvezu jasnog upućivanja na opće uvjete poslovanja i cjenike na internetskim stranicama operatora. Isto tako, ako operator omogućava sklapanje ugovora putem interneta, onda mora jasno navesti i način raskida ugovora, koji mora uključivati i raskid putem interneta, odnosno elektroničkim putem.

  Kako su naveli u priopćenju za medije, a vezano uz kvarove, HAKOM je uočio mnoge slučajeve u kojima je uklanjanje kvara predugo trajalo, pogotovo kada je u domeni odgovornosti operatora koji korisniku pruža uslugu. Stoga je donesena sljedeća obveza operatora i korisničko pravo: svi kvarovi na opremi koju je operator ustupio korisniku na korištenje ili iznajmio za vrijeme trajanja ugovora (npr. modem) moraju biti uklonjeni za najviše 5 dana. U suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec, jer nije razumno biti bez pristupa Internetu ili ne moći pratiti TV programe samo zato što operator nije u stanju u razumnom roku korisniku dostaviti ispravnu opremu i zamijeniti neispravnu. Navedeni propisi se ne odnose na kvarove na liniji i njima će HAKOM pristupiti na drugi način, a korisnicima će se uvijek umanjiti račun razmjerno trajanju kvara.

  HAKOM je naglasio kako je obveza operatora da korisnicima moraju osigurati minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu od 70 posto maksimalno ugovorene brzine, kao i obveza da u slučajevima prijavljenih i utvrđenih kvarova duljih od 24 sata, operatori korisniku uvijek moraju ponuditi umanjenje računa ili drugi vid obeštećenja, bez potrebe za ulaganje prigovora na iznos računa. Ta odredba primjenjivat će se od 1. siječnja 2017.

  Stupanjem na snagu novih odredbi, HAKOM će pojačano provoditi izvide i nadzore na tržištu provjeravajući pridržavaju li se svi operatori novih propisa. Ujedno se pozivaju korisnici da prijave sve nepravilnosti u primjeni novih pravila, ukoliko na njih naiđu, a HAKOM-ovi inspektori će u tom slučaju donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja.

  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2008. HAKOM u cilju ima osigurati tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, zaštitu interesa korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija,podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)