×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 07.02.2014 10:52:05

  HAKOM-ARTZU-ZAKON / Prijedlog Zakona – prijedlog spajanja HAKOM-a i ARTZU-a  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 06. 02. 2014. / Hrvatsko Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pozvalo je na javnu raspravu o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s konačnim prijedlogom Zakona.

  Ovim se nacrtom predlaže pripajanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, ARTZU-a, Agenciji za poštu i elektorničke komunikacije, HAKOM-u, kako bi nastala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti koja će zadržati skraćenicu HAKOM. Razlog pripajanju je jačanje institucija u skladu pravnim stečevinama Europske unije.

  Nacrtom Zakona HAKOM-ova nadležnost proširuje se i na područje koje obuhvaća regulaciju tržišta željezničkih usluga, dopunjuju se zakonski propisi, mijenja se naziv Agencije, a HAKOM preuzima svu pokretnu i nepokretnu imovinu, poslovni prostor i opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, novčana sredstva i račune te sva druga prava i obaveze ARTZU-a. Što se dosadašnjeg Vijeća ARTZU-a tiče, mandat im prestaje, a Vijeće HAKOM-a preuzima njegovu dužnost, kao i ravnatelj HAKOM-a. Međutim, svi zasposlenici nastavljaju obavljati svoj posao kao i dosad, a ravnatelj Vijeća ARTZU-a nastavlja obavljati posao kao radnik stručne službe Agencije.

  Nacrt također predlaže osnivanje Fonda na jedinstvenom bankovnom računu u koji će ući višak sredstava koji bi mogao nastati u odnosu na ostvarenje godišnjeg financijskog plana, a ta će sredstava služiti kao poticaj razvoju elektorničkih komunikacijskih mreža i usluga, s naglaskom na širokopojasne mreže te kao poticaj razvoju poštanskih usluga.

  Javna rasprava traje od 05. 02. do 20. 02. 2014., nakon čega će se na mrežnim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i HAKOM-a objaviti sve primjedbe i komentari te ishod javne rasprave.

  Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2008., i posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga. HAKOM je osnovao Hrvatski Sabor, kojemu HAKOM odgovara za rad. Kao eprofitna organizacija, HAKOM u cilju ima osigurati tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, zaštitu interesa korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija,podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

  Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) osnovana je Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga kao samostalno i nezavisno regulatorno tijelo donesenim 2001. godine. ARTZU-ov osnovni cilje je osiguranje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje uvjeta tržišnog natjecanja u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i Europske Unije.

  (MEDIA EXPRES ADRIA)